Audyt podatkowy

   W ramach usługi oferujemy analizę zobowiązań podatkowych firmy w oparciu o wyznaczony zakres. Badanie polega na szczegółowym przeglądzie wybranych obszarów działalności firmy, mogących stanowić źródła ryzyka podatkowego, a jego celem jest dostarczenie firmie zlecającej usługę – informacji oraz opinii na temat prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz dokonywanych rozliczeń w sferze podatkowej, ze wskazaniem sposobów rozwiązań stwierdzonych nieprawidłowości.

Dzięki audytowi każda firma:

 • Pozna słabe i mocne strony działu finansowo-księgowego w sferze rozliczeń podatkowych.
 • Zminimalizuje obciążenia podatkowe i sprawdzi ich poprawność.
 • Zapobiegnie potencjalnym sankcjom karno-skarbowym.
 • Może uzyskać zwrot nadpłaconych podatków.

   Audyty podatkowe są przeprowadzane z uwzględnieniem specyfiki danego rodzaju działalności gospodarczej. Badaniem można objąć cały obszar podatkowego rozliczenia firmy, bądź tylko wybrany fragment tej działalności. Każda firma zlecająca usługę otrzyma pisemny raport, prezentujący w sposób szczegółowy stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazujący sposoby ich usunięcia. 

   Celem audytu podatkowego jest wyłącznie ocena prawidłowości rozliczeń podatkowych w oparciu o wytyczone kryteria i przepisy prawa podatkowego, niezależne od aktualnej sytuacji finansowej jednostki. Dlatego audytu podatkowego nie wolno mylić z audytem finansowym.

Doradztwo podatkowe

   W działalności każdej firmy, jak również w życiu każdego podatnika zdarzają się sytuacje wymagające zasięgnięcia porady, bądź konsultacji w celu rozwiązania określonego problemu lub zasięgnięcia informacji niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji. W ramach usługi doradztwa podatkowego oferujemy szeroki wachlarz różnorodnych form wsparcia, w tym m.in.:

 •  konsultacje oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe,
 • kontrole i konsultacje w sprawach związanych z poprawnością dokumentacji i rozliczeń podatkowych,
 • przygotowanie podatnika do złożenia wyjaśnień przed organami podatkowymi w prowadzonych postępowaniach,
 • doradztwo prawne związane z prowadzoną kontrolą,
 • inne formy doradztwa.

Zakres oraz wybór konkretnej formy doradztwa zależy wyłącznie od klienta.

   Przedstawienie problemu pozwoli na szybką wycenę usługi i uzgodnienie dogodnego terminu spotkania. Informujemy, że porad i konsultacji udzielamy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

   W celu uzyskania informacji o cenie usługi, prosimy złożyć zapytanie wyłącznie za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Opinie prawne

   Na życzenie klientów, kancelaria przygotowuje specjalistyczne opinie prawne dot. prawa podatkowego, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Opinie opracowane w oparciu o opisany stan faktyczny sprawy - wyjaśniają i wskazują w sposób komunikatywny konkretne rozwiązania, często wariantowe, z propozycją zastosowania korzystniejszego w danym przypadku rozwiązania. Dzięki opiniom każdy może dowiedzieć, czy przysługują mu konkretne uprawnienia albo czy ciążą na nim jakieś obowiązki. Przytoczoną w treści opinii prawnej argumentację można wykorzystać w samodzielnych wystąpieniach przed sądami, organami podatkowymi, a także w innych sytuacjach. Opinie prawne nie wiążą żadnego organu administracji ani sądu, gdyż organy te samodzielnie oceniają konkretne zdarzenia oraz dokonują samodzielnie interpretacji prawa.

W celu uzyskania informacji o cenie usługi prosimy złożyć zapytanie wyłącznie za pomocą formularza kontaktowego.

Porady przez telefon

   W działalności każdej firmy, jak również w życiu każdego podatnika zdarzają się sytuacje wymagające zasięgnięcia porady, bądź konsultacji w celu rozwiązania określonego problemu lub zasięgnięcia informacji niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji. W ramach usługi doradztwa podatkowego oferujemy możliwość konsultacji oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki  podatkowe – przez Internet.

   W celu uzyskania informacji o cenie usługi, prosimy złożyć zapytanie wyłącznie za pomocą formularza kontaktowego. Po otrzymaniu zapytania, wyceniamy usługę i przesyłamy cenę do akceptacji. Po uzyskaniu akceptacji przesyłamy nr konta, na które należy dokonać płatności za usługę. W ciągu 2-3 dni od dnia otrzymania zapłaty, wysyłamy na podany adres e-mail odpowiedź. Brak odpowiedzi na naszą wycenę w ciągu 48 godzin - spowoduje skasowanie zapytania.

Prosimy kierować zapytania wyłącznie dotyczące spraw podatkowych (ZUS i innych nie obsługujemy!).

Przygotowanie pism

W ramach świadczonych usług oferujemy profesjonalne przygotowanie:

 • pism,
 • umów,
 • odpowiedzi,
 • zastrzeżeń do wyników kontroli,
 • wniosków abolicyjnych i zeznań podatkowych za lata 2002-2007,
 • pozwów i skarg sądowoadministracyjnych,

z zakresu prawa: podatkowego, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa pracy.

   W celu uzyskania informacji o cenie usługi, prosimy złożyć zapytanie wyłącznie za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie. Po otrzymaniu zapytania, wyceniamy usługę i przesyłamy cenę do akceptacji. Po uzyskaniu akceptacji, przesyłamy nr konta, na które należy dokonać płatności za usługę. W ciągu 2-7 dni od dnia otrzymania zapłaty wysyłamy na podany adres e-mail zamówiony dokument. Dokumenty można oczywiście odebrać także osobiście z kancelarii, w uzgodnionym wcześniej terminie.

Reprezentowanie przed organami i urzędami

   Postępowania prowadzone przez organy podatkowe są podobnie jak całe prawo podatkowe bardzo złożone. Błąd w sztuce może podatnika kosztować bardzo wiele. W ramach świadczonych usług oferujemy Państwu: 

 • przygotowanie odwołań od decyzji urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej (ZUS nie obsługujemy!), 
 • zastępstwo w Państwa imieniu przed organami podatkowymi we wszystkich sprawach, w tym w sprawie zwrotu VAT dla firm zagranicznych. 

   W zależności od Państwa wyboru, możemy przygotować tylko odwołanie od wydanej decyzji albo też całościowo zająć się prowadzonym postępowaniem podatkowym, bez względu na miejsce jego prowadzenia - na terenie całego kraju.

   Polski system prawa podatkowego jest wyjątkowo zawiły, trudny, często anachroniczny i nielogiczny. Stąd w prowadzonych postępowaniach niezbędna jest fachowa wiedza i doświadczenie. Bez merytorycznego przygotowania i doświadczenia często można narazić się na nieobliczalne konsekwencje podatkowe i karno-skarbowe. Nierzadko, podatnicy tracą często dorobek całego życia, tylko z powodu swej niewiedzy, popełnianych błędów, nierzadko też z powodu przeceniania swych możliwości. 

   Gdy decyzja organu podatkowego uprawomocni się, z reguły rzadko można ją podważyć, a tym samym i zmienić. Lecz to dopiero połowa problemów, bowiem urzędy po uprawomocnieniu się decyzji - wszczynają często wobec podatników postępowania karno-skarbowe. Osoby ukarane nierzadko trafią potem do Krajowego Rejestru Karnego, tak, jak inni, pospolici przestępcy. Konsekwencje tego w życiu są często poważniejsze od samej zapłaty podatku. Stąd już w chwili wszczęcia postępowania skarbowego, należy szukać profesjonalnego wsparcia, najlepiej u doradcy podatkowego, który specjalizuje się przede wszystkim w prawie podatkowym.

    Z naszego doświadczenie wynika, że urzędy skarbowe nie zawsze mają rację, że w wielu przypadkach mylą się. Stąd tak ważne jest, by sprawę oceniła osoba doświadczona i kompetentna, by nie rezygnować z góry z obrony. Nasze doświadczenie w sprawach podatkowych (od 1992 roku) gwarantuje, że każdą sprawą zajmiemy się profesjonalnie i z troską o interes naszych Klientów.

   W celu uzyskania informacji o cenie usługi prosimy złożyć zapytanie wyłącznie za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Prosimy kierować zapytania wyłącznie dotyczące spraw podatkowych (ZUS i innych nie obsługujemy!).

Reprezentowanie przez sądami

   Postępowanie prowadzone przez organy podatkowe nie zawsze kończy się pomyślną dla podatnika decyzją. Niekiedy z powodu błędów organów podatkowych w prowadzonym postępowaniu lub wadliwości prawnej decyzji, niezbędnym staje się złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a od wyroku tego sądu - kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dlatego oferujemy Państwu: 

 • przygotowanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych od decyzji organów podatkowych drugiej instancji, 
 • sporządzenie kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroków WSA, 
 • zastępstwo przed sądami administracyjnymi.

   Na podstawie przedstawionych akt sprawy oceniamy, czy są podstawy prawne i faktyczne do wniesienia skargi lub kasacji. Jeśli podstawy będą istnieć - przedstawimy możliwości dalszego postępowania. Jeśli natomiast ich nie będzie - przekażemy informacje, że dalsze działania będą tylko stratą czasu i pieniędzy.

   Warto wiedzieć, że wbrew własnemu przekonaniu - często istnieją podstawy do zaskarżenia decyzji i szanse na korzystne dla podatnika rozstrzygnięcie. Stąd nie warto z góry godzić się na konsekwencje wynikające z decyzji. Zawsze należy szukać profesjonalnej oceny prawnej i dopiero na jej podstawie podejmować dalsze decyzje.

   Kopie dokumentów najlepiej jest przedstawić podczas spotkania. Osoby spoza Inowrocławia mogą przesłać kopie dokumentów pocztą lub droga elektroniczną w pdf-ach.

   W celu uzyskania informacji o cenie usługi prosimy złożyć zapytanie wyłącznie za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Zakładanie firm

   Wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej ma istotne znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania każdej firmy. W związku z tym kancelaria zapewnia osobom i firmom rozpoczynającym działalność pomoc prawną przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

   W imieniu osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego przygotujemy wszelkie dokumenty oraz podejmiemy czynności niezbędne do utworzenia i zarejestrowania podmiotu gospodarczego (gmina lub sąd, włącznie z rejestracją w w Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Skarbowym). Sporządzimy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym umowy spółek, w razie konieczności przeprowadzimy także wymagane negocjacje.

   Kancelaria świadczy także pomoc przy dokonywaniu przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej (np. z firmy jednoosobowej w spółkę), zarówno przy zmianie samej formy prawnej, jak i przy przekształceniach prowadzonej działalności (podział czy połączenie). Świadczy też pomoc prawną przy zakończeniu prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej.

   W celu uzyskania informacji o cenie usługi prosimy złożyć zapytanie wyłącznie za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Optymalizacja opodatkowania

   Kancelaria opracowuje na indywidualne zapotrzebowanie przedsiębiorcy zakres maksymalnej optymalizacji opodatkowania poprzez minimalizację obciążeń podatkowych. Odnosi się ona do:

 • Opracowywanie planów działalności firmy w oparciu o optymalne wykorzystanie istniejącego prawa podatkowego;
 • Wykorzystywanie następujących zmian podatkowych;
 • Opiniowanie planów inwestycyjnych firmy pod kątem opodatkowania;
 • Analiza ryzyka podatkowego min. poprzez przygotowanie indywidualnych interpretacji organu podatkowego.